Archive for the ‘Choroby układu moczowego’ Category

Przewlekła niewydolność nerek —mocznica

Przewlekła niewydolność nerek jest wynikiem trwałego uszkodzenia nerek w stopniu, który prowadzi do zaburzenia składu płynów ustrojo­wych. Choroba ma charakter postępujący i w krótszym lub dłuższym czasie prowadzi do schyłkowej niewydolności nerek, tzn. do takich zaburzeń czynności wielu narządów w wyniku mocznicy, przy których następuje zgon lub konieczne jest oczyszczanie organiz­mu za pomocą powtarzanych dializ. [...]

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek jest stanem, który powstaje wówczas, gdy nagle ustaje lub ulega upośledzeniu prawidłowa po­przednio czynność nerek. Wydalanie moczu na ogół zmniejsza się znacz­nie albo ustaje, choć są od tego wyjątki. Na przykład ostra niewydolność nerek występująca w ciężkich oparzeniach może przebiegać z prawidło­wą, a nawet zwiększoną ilością wydalanego moczu. Ostrej niewydolności nerek zawsze [...]

Kamica układu moczowego

Kamica układu moczowego u dzieci powstaje rzadziej niż u doros­łych. Najczęściej ujawnia się między 6 a 8 r. życia i ok. 12 r. życia, rzadko występuje w pierwszych latach życia. Wczesne rozpoznanie ka­micy u dzieci może nastręczać trudności ze względu na niewystępowa­nie typowych objawów. Powstawaniu złogów w układzie moczowym sprzyja podwyższona za­wartość w moczu substancji, [...]

Zespół nerczycowy

Zespół nerczycowy cechuje się znacznym białkomoczem, ob­niżeniem poziomu białka w surowicy krwi i zaburzonym stosunkiem poszczególnych jego frakcji. Szczególnie charakterystyczne jest obniże­nie poziomu albumin. Albuminy są drobnocząsteczkowymi białkami, które zapewniają prawidłowe ciśnienie onkotyczne w łożysku naczy­niowym. Spadek poziomu albumin i w następstwie ciśnienia onkotycznego powoduje, że płyn nie jest utrzymywany w łożysku naczynio­wym, lecz przemieszcza [...]

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Kłębuszkowe zapalenie nerek może być spowodowane dwoma rodza­jami reakcji immunologicznej. Po pierwsze, może być odpowiedzią organizmu na krążące w nim kompleksy złożone z antygenu i skiero­wanych przeciw niemu przeciwciał. (Dość dobrze poznana jest rola an­tygenów paciorkowcowych w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek). Po drugie, może być wywołane reakcją autoagresji polegającej na powstaniu przeciwciał przeciw własnej błonie [...]

Zakażenia układu moczowego

Zakażenie układu moczowego najczęściej wywołuje pałeczka okrężnicy, rzadziej inne bakterie Gram-ujemne, wyjątkowo Gram-dodatnie. Bakterie dostają się zwykle tzw. drogą wstępującą poprzez cew­kę moczową. Zakażenie drogą zstępującą, czyli krwiopo­chodne, zdarza się tylko u noworodków oraz przy posocznicy, będą­cej ogólnym zakażeniem organizmu z występowaniem bakterii we krwi. Do cewki moczowej bakterie chorobotwórcze dostają się przy odczy­nach zapalnych [...]

Wady cewki moczowej

Zastawka cewki. Wada ta, występująca u chłopców, polega na obecności zwykle w tylnej części cewki cieniutkiego płata tkankowe­go, który utrudnia wydalanie moczu. Powoduje to już od okresu życia płodowego poszerzenie cewki moczowej ponad zastawką, wzrost ciś­nienia w pęcherzu moczowym, uszkodzenie połączenia pęcherzowo-moczowodowego, odpływy pęcherzowo-moczowodowe, a w następstwie wzrost ciśnienia w moczowodach i miedniczkach nerko­wych z [...]

Wady pęcherza moczowego

Wynicowanie pęcherza. Jest to wada rozwojowa polegająca na wpukleniu się otwartego pęcherza moczowego przez ubytek w powło­kach brzusznych, w okolicy nadłonowej. Leczenie, trudne i nie w pełni skuteczne, polega na kilku etapach zabiegów operacyjnych i za­pobieganiu zakażeniom. Pęcherz neurogenny jest to choroba układu nerwowego, przebie­gająca z zaburzeniem unerwienia pęcherza. Najczęściej u dzieci jest spowodowana wrodzonym [...]

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy

W czasie oddawania moczu wzrasta ciśnienie w pęcherzu moczo­wym, następuje zamknięcie ujść moczowodów do pęcherza i otwarcie cewki moczowej. W warunkach prawidłowych mocz nie cofa się z pęcherza do moczowodów. Zam­knięcie ujść moczowodu trwa ok. 20 s dłużej niż oddawanie moczu. Przy zaburzeniu tego mechanizmu, przy zwiększonym ciśnieniu w pę­cherzu w czasie oddawania moczu — [...]

Wady rozwojowe dróg moczowych

Podstawowe znaczenie dla rozpoznawania wad układu moczowego ma urografia, badanie ultrasonograficzne (USG) i cystografia mikcyjna. Urografia polega na wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego układu moczowego po dożylnym podaniu środka cieniującego pozwalającego na uwidocznienie dróg moczowych, kielichów i miedniczek nerkowych, moczowodów i pęcherza. Warunkiem uzyskania wyraźnego obrazu jest prawidłowe przygotowanie dziecka do badania, tak aby w jelitach nie [...]