Archive for the ‘Choroby układu nerwowego’ Category

Psychozy egzogenne

Psychozy egzogenne powstają w wyniku chorób infekcyjnych ogól­nych i wewnątrzczaszkowych, urazów mechanicznych czaszki, zatruć chemikaliami, grzybami, w przebiegu ciężkich chorób somatycznych (np. białaczki), u chorych na padaczkę itp. Cechuje je ostry prze­bieg. Występują zwykle zaburzenia świadomości w postaci zespo­łu majaczeniowego lub zespołu splątaniowego. Zespół majaczeniowy rozwija się stopniowo i na ogół jego objawy wykazują wahania [...]

Psychozy i zaburzenia psychotyczne

Psychozy i zaburzenia psychotyczne jest to grupa poważnych cho­rób psychicznych, charakteryzujących się zaburzeniami funkcji poz­nawczych, głównie spostrzegania i myślenia (omamy, urojenia, rozkojarzenia) oraz zaburzeniami emocjonalno-motywacyjnymi (depres­ja, mania, autyzm), a często również zaburzeniami świadomości, któ­re w znaczący sposób utrudniają choremu prawidłowe funkcjonowa­nie społeczne. Wyróżnia się dwie grupy psychoz: 1) psychozy endogenne, obejmujące schizofrenię i psychozy afektywne, [...]

Zaburzenia psychosomatyczne

Są to zaburzenia fizjologicznych czynności narządów, lub nawet ich poważne choroby, uwarunkowane wieloma czynnikami, wśród których niepoślednią rolę odgrywają czynniki psychogenne. Przyczyny. O rozwoju choroby psychosomatycznej u dzieci, poza niewłaściwymi warunkami środowiska domowego, decydują specyficz­ne cechy osobowości dzieci, które usposabiają do szczególnego przeży­wania każdej sytuacji konfliktowej, wynikającej z braku umiejętności wzajemnego porozumienia się w rodzinie. [...]

Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia nerwicowe są to różnego stopnia i o różnych objawach klinicznych zaburzenia emocjonalne, nie mające podłoża or­ganicznego, choć wielu badaczy uważa, że u dzieci podłożem ich mogą być mikrozaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Uwarunkowane są wieloma czynnikami, a głównie czynnika­mi biologicznymi, psychologicznymi i społeczno-kulturowymi. Wśród czynników biologicznych bierze się pod uwagę nie tylko stan ośrodkowego [...]

Zaburzenia emocjonalne i przystosowawcze u małych dzieci

Zaburzenia emocjonalne i przystosowawcze są to bezpośrednie i na ogół przemijające reakcje sytuacyjne u niemowląt i u dzieci do 5 r. życia, występujące w odpowiedzi na niekorzystne warunki środo­wiskowe. Zaburzenia emocjonalne. Przyczyną ich jest z reguły zła at­mosfera domu, która nie zapewnia dziecku spokoju i poczucia bezpie­czeństwa, a także nadmiernie lękowa i zbyt opiekuńcza lub [...]

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Są to ostre choroby zakaźne ośrodkowego układu nerwowego, po­wodujące stan zapalny w obrębie opon i naczyń mózgowo-rdzeniowych oraz mózgu. Przyczyną najczęściej są bakterie — meningokoki lub pneumokoki, rzadziej prątki gruźlicy i wirusy, a jeszcze rzadziej inne drobnous­troje, np. pałeczka ropy błękitnej, pałeczka odmieńca, pałeczka okrężnicy oraz grzyby. Objawy. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych zaczyna się zwykle [...]

Napady niepadaczkowe u dzieci

Napady niepadaczkowe drgawkowe (toniczne lub kloniczne) są wy­razem sporadycznych i przejściowych zakłóceń czynności komórek mózgu z przyczyn pozamózgowych, takich jak: zakażenia ogólne (głównie wirusowe) z gorączką, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej (tężyczka), gwałtowne obniżenie się poziomu cukru we krwi (hipoglikemia), zaburzenia wodno-elektrolitowe w przebiegu biegu­nek, uporczywych wymiotów i chorób nerek; rzadziej przyczyną są niedobory magnezu, witaminy B6, [...]

Padaczka

Nie jest to odrębna jednostka chorobowa, a zespół objawów chorobowych występujących przewlekle w postaci okresowo po­wtarzających się napadów o różnym charakterze. Napady padaczkowe są skutkiem nadmiernych, zsynchronizo­wanych i nagłych wyładowań komórek nerwowych ośrodkowego ukła­du nerwowego, dających się zarejestrować za pomocą specjalnego aparatu, zwanego elektroencefalografem, w postaci zapisu noszącego nazwę elektroencefalogramu (EEG). Wyładowania te powsta­ją na [...]

Mózgowe porażenie dziecięce

Jest to zespół zwykle nie postępujących zaburzeń czynnoś­ci ruchowych, związanych z organicznym, trwałym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałym w ciąży, w czasie porodu lub w okresie około­porodowym. Mózgowemu porażeniu dziecięcemu towarzyszą zwykle różnego stopnia i zakresu opóźnienia rozwoju umysłowego, a niekiedy padaczka, wady słuchu lub wzroku, wady wymowy itp. Przyczyny [...]

Upośledzenie umysłowe

Według ogólnie przyjętej definicji, jest to „funkcjonowanie intelek­tualne istotnie poniżej przeciętnej, powstałe w okresie rozwojowym, któremu towarzyszy obniżenie zdolności przystosowania się”. W zależ­ności od stopnia sprawności umysłowej, upośledzenie umysłowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy: 1) lekkie upośledzenie umysło­we i 2) głębsze upośledzenie umysłowe trzystopniowe: umiarkowane, znaczne i głębokie. Lekkie upośledzenie umysłowe jest uwarunkowane wieloma [...]