Opieka zdrowotna na poziomie wojewódzkim

W miastach wojewódzkich działają wojewódzkie specjali­styczne zespoły opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem (lub nad kobietami, dziećmi i młodzieżą). Zespoły te integrują wszystkie placówki społecznej służby zdrowia stopnia wojewódzkiego zajmujące się medycyną rozwojową, zarówno otwarte (poradnie), jak i zamknięte (szpitale). W województwach o nielicznych placówkach specjalistycznych szczebla wojewódzkiego dla kobiet, dzieci i młodzieży, zwłaszcza gdy nie istnieją placówki opieki zamkniętej, zamiast ww. „zespołu” działa wojewódzka przy­chodnia matki i dziecka.

Wojewódzkie przychodnie (zespoły) matki i dziecka prowadzą przede wszystkim działalność metodyczno-organizacyjną i nadzorują fachową działalność placówek społecznej służby zdrowia w województwie, a także uczestniczą w nadzorze specjalistycznym i dokształcaniu pra­cowników pionu matki i dziecka, integrują działalność szpitalną, sa­natoryjną i ambulatoryjną, organizują i udzielają świadczeń specjali­stycznych i konsultacyjnych, analizują istniejący stan opieki zdrowot­nej oraz programują rozwój świadczeń w przyszłości.

Opieka zdrowotna na poziomie centralnym

Na poziomie centralnym opiekę zdrowotną nad dziećmi, kobietami i młodzieżą sprawuje Instytut Matki i Dziecka powołany w 1948 r. Instytut prowadzi i koordynuje badania naukowe, prowadzi wysoko spe­cjalistyczną działalność leczniczą i konsultacyjną oraz działalność me­todyczną i organizacyjną w zakresie medycyny wieku rozwojowego itd. Przy Instytucie działają krajowe zespoły specjalistyczne w dziedzi­nie: pediatrii i medycyny szkolnej, położnictwa i ginekologii oraz chi­rurgii dziecięcej. Ponadto Instytut Matki i Dziecka, będący instytu­tem resortowym, jest ekspertem w dziedzinie spraw związanych ze zdrowiem matki, dziecka i młodzieży oraz dokonuje szeregu opraco­wań dla potrzeb Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i innych instytucji centralnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.