Archive for the ‘Choroby alergiczne’ Category

Leczenie chorób alergicznych

Leczenie chorób alergicznych polega przede wszystkim na eliminacji alergenów. Jest to możliwe przy uczuleniach na pokarmy, sierść zwie­rząt, leki. W przypadku jednak uczulenia na roztocze kurzu domowe­go, pyłek roślin, czyli alergenów, których nie sposób usunąć z otocze­nia dziecka, można stosować odczulanie, czyli hiposensybilizację. Odczulanie polega na stopniowym wprowadzaniu coraz to więk­szych dawek alergenu do organizmu. [...]

Zapobieganie chorobom alergicznym

Zapobieganie rozwojowi chorób alergicznych u dzieci można ująć w następujące punkty: 1)  Każde niemowlę powinno być karmione piersią przynajmniej do 6 miesiąca życia. U dzieci z rodzin obciążonych skazą atopową jest to szczególnie ważne. Jeżeli z istotnych powodów matka takiego dziecka nie może karmić piersią, powinna używać pokarmu z laktarium lub mieszanek bezmlecznych (Prosobee, Nutramigen), [...]

Rozpoznawanie chorób alergicznych

Rozpoznawanie chorób alergicznych opiera się na: 1) wywiadzie ro­dzinnym (60 – 70% dzieci z alergią ma krewnych z chorobami alergicz­nymi) i osobniczym dotyczącym danego dziecka (objawy alergiczne ze strony różnych narządów występujące wcześniej), 2) wynikach badania lekarskiego, 3) przebiegu choroby, 4) dodatnich testach skórnych z alergenami (najczęściej wykonywane są testy punktowe, rzadziej śród- skórne, u [...]

Wyprysk kontaktowy

Wyprysk kontaktowy jest to uczulenie skóry na bezpośredni kon­takt z alergenem. Reakcja immunologiczna, wg której powstają ww. zmiany, nosi nazwę reakcji komórkowej, opóźnionej (delayed) lub reakcji typu IV. Główną rolę odgrywają tu nie przeciwciała, jak w poprzednich reakcjach (typu I, II, III), lecz uczulo­ne limfocyty, które po kontakcie z alergenem uwalniają wiele substan­cji chemicznych, zwanych [...]

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Choroba rozwija się według ww. mechanizmów i jest wyrazem miej­scowej reakcji przebiegającej w płucach. Alergenami są promieniow­ce, pleśnie, białka zwierzęce. Alergeny dostają się do dróg oddecho­wych wraz z różnymi pyłami organicznymi, np. z pyłem ze spleśniałego siana, słomy, kompostu, z pieczarkarni, z pyłem powstającym przy me­chanicznej obróbce drewna itp. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych obejmuje więc [...]

Wstrząs anafilaktyczny

Wstrząs anafilaktyczny jest najgroźniejszą postacią aler­gii. Występuje natychmiast lub po kilkunastu minutach od podania alergenu. Im szybciej pojawiają się objawy, tym gorzej rokują. Cięż­ki wstrząs charakteryzuje się spadkiem ciśnienia, objawami zapaś­ci, bladością, dusznością, czasem wymiotami, biegunką, pokrzywką. Może wystąpić zatrzymanie czynności serca, bezdech, sinica, drgawki i śmierć. W postaciach łagodniejszych objawia się niepoko­jem, świądem, złym [...]

Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy

Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy są to dwie róż­ne postacie tej samej choroby. Bąblowo rumieniowe wykwity w ostrej pokrzywce obejmują skórę i błony śluzowe, obrzęk naczy­nioruchowy — tkankę podskórną i śluzówki. Występują pod wpły­wem różnych alergenów, głównie pokarmowych, rzadziej wziewnych, w zakażeniach pasożytami, po ukąszeniach owadów. Mechanizmy immu­nologiczne i działanie mediatorów (głównie histaminy) są przeważnie takie [...]

Alergiczny nieżyt nosa

Alergiczny nieżyt występuje pod dwiema postaciami: jako go­rączka sienna — daje objawy sezonowe w okresie pylenia roślin i jako alergiczny nieżyt nosa niesezonowy, z objawami utrzymującymi się w ciągu całego roku. Gorączka sienna, czyli nieżyt pyłkowy, pyłkowica występuje se­zonowo w okresie kwitnienia traw, drzew, krzewów, chwastów. W cen­tralnej części Polski objawy pyłkowicy są głównie związane [...]

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) u niemowląt i małych dzieci wystę­puje pod postacią wyprysku atopowego; u dzieci starszych okreś­lane jest jako świerzbiączka. Wyprysk dziecięcy pojawia się najczęściej ok. 3 miesiąca życia w postaci charakterystycznych zmian na policzkach, z zaczerwienie­niem, obrzękiem, sączeniem (policzki „lakierowane”). Zmiany — pole­gające na tworzeniu się w naskórku zmian grudkowo-pęcherzykowych sączących — mogą [...]

Astma atopowa

Astma atopowa jest najczęstszą postacią astmy u dzieci (ok. 80%). Może występować już u niemowląt. W 60 – 70% przypadków roz­poczyna się przed 6 r. życia. W pierwszych latach życia dzieci jest częstsza u chłopców, po okresie dojrzewania – u dziewcząt. Dzieci, które w niemowlęctwie przebyły wirusowe zakażenia układu oddecho­wego lub tzw. obturacyjne zapalenie oskrzeli, [...]