Archive for Lipiec, 2012

Bilanse zdrowia i poradnictwo czynne

Planowa, kompleksowa i ciągła opieka nad dziećmi od urodzenia do 18 r. życia jest oparta o system badań przesiewowych i bi­lanse zdrowia, połączony z czynnym poradnictwem w określo­nych grupach dyspanseryjnych. Bilanse zdrowia są to powszechne, kompleksowe badania le­karskie, mające na celu ocenę rozwoju oraz stanu zdrowia noworod­ków i dzieci 2-, 4-, 6- i 10-letnich, a [...]

Ochrona prawna zdrowia kobiety i macierzyństwa

Zgodnie z konstytucją, kobieta polska ma równe prawa z mężczyzną we wszystkich dziedzinach życia. Dzieci urodzone poza małżeństwem mają te same prawa co urodzone w małżeństwie. Państwo gwarantuje opiekę nad matką i dzieckiem oraz ochronę kobiety ciężarnej, zapew­nia płatny urlop macierzyński, 3-letni urlop wychowawczy z płatnym zasiłkiem, zasiłki wychowawcze dla matek małych dzieci itd. Troska [...]

Kliniki pediatrii

W systemie ochrony zdrowia matki, dziecka i młodzieży bardzo ważną rolę odgrywają kliniki pediatrii oraz położnictwa i ginekolo­gii akademii medycznych, a także kliniki chirurgii i ortopedii dzie­cięcej oraz inne. W niektórych akademiach medycznych działają in­stytuty pediatrii oraz instytuty położnictwa i ginekologii, utworzone w wyniku integracji klinik pediatrycznych lub położniczo-ginekologicznych. Głównym zadaniem klinik jest nauczanie studentów, [...]

Opieka zdrowotna na poziomie wojewódzkim

W miastach wojewódzkich działają wojewódzkie specjali­styczne zespoły opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem (lub nad kobietami, dziećmi i młodzieżą). Zespoły te integrują wszystkie placówki społecznej służby zdrowia stopnia wojewódzkiego zajmujące się medycyną rozwojową, zarówno otwarte (poradnie), jak i zamknięte (szpitale). W województwach o nielicznych placówkach specjalistycznych szczebla wojewódzkiego dla kobiet, dzieci i młodzieży, zwłaszcza gdy [...]

Podstawowa opieka zdrowotna

Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej nad dzieckiem jest w Polsce zróżnicowana i zależy od miejsca zamieszkania dziecka (miasto, wieś) oraz od środowiska, w którym ono przebywa lub uczy się (rodzi­na, zakład nauczania i wychowania). Polska jest podzielona na obwo­dy profilaktyczno-lecznicze związane z podziałem administracyjnym kraju. Podstawową opiekę zdrowotną w zdrowiu i chorobie (profilak­tyczną i leczniczą) sprawuje [...]

Chorobowość

W zachorowalności dzieci i młodzieży obok wypadków i urazów (prowadzących często do trwałego kalectwa) przeważają cho­roby układu oddechowego. W wieku niemowlęcym, dziecięcym i mło­dzieńczym ma swój początek znaczna część stanów niepełnosprawności i inwalidztwa. Ich przyczynami wyjściowymi są wady rozwojowe, czę­sto uwarunkowane genetycznie, uszkodzenia okołoporodowe oraz wypadki i urazy. Zachorowalność na choroby zwane ostrymi chorobami za­kaźnymi [...]

Mierniki stanu zdrowia populacji

Do uzyskania stałej poprawy stanu zdrowia kobiet w okresie roz­rodczym oraz dzieci i młodzieży — czyli tzw. populacji w wieku rozwojowym — niezbędna jest umiejętność dokonywania prawid­łowej oceny aktualnego stanu zdrowia tych grup ludności. Szczególnie ważna jest znajomość zasad czuwania nad niektórymi zjawiskami i problemami zdrowotnymi wymienionej populacji, jak też właściwe prognozowanie tendencji i możliwości [...]

Zaburzenia wzajemnej więzi rodzice – dziecko

Aby wykazać rolę, jaką dla całokształtu rozwoju człowieka odgrywa wzajemne oddziaływanie uczuciowe i społeczne między matką i dziec­kiem już w okresie niemowlęcym, przeprowadzono szereg doświadczeń na zwierzętach, w tym na małpach, oraz poddano analizie i wnikliwej długofalowej obserwacji różne grupy matek i dzieci od urodzenia. Badania wykonane na małpach wykazały, że długotrwałe izolowa­nie dziecka małpiego [...]

Więź dziecka z rodzicami

Dziecko przychodzi na świat niezdolne do samodzielnego życia. Je­go dalsze życie, wzrost i rozwój zależą od tego, czy opiekujące się nim osoby dorosłe, zwykle rodzice, zwłaszcza matka, zaspokoją w pełni je­go potrzeby, ochronią przed niebezpieczeństwem, przed wszelkimi nie­korzystnymi czynnikami otaczającego świata, otoczą miłością. Mózg noworodka jest już tak rozwinięty, że dziecko dysponuje, wprawdzie ograniczonym, lecz [...]

Znaczenie karmienia piersią

Karmienie piersią, podstawowy element aktywności macierzyńskiej, prowadzi nie tylko do zaspokojenia głodu niemowlęcia, ale stanowi również częsty, rytmicznie powtarzający się cielesny kontakt matki z dzieckiem. Według wielu badaczy ma on bardzo duże znaczenie dla wzmocnienia wzajemnej uczuciowej więzi z matką i dla pobudzenia dojrzewania emocjonalnego dziecka. Zjawisko zanikania karmienia naturalnego, czyli pier­sią, występujące współcześnie w [...]