Archive for the ‘Wybrane zagadnienia z pediatrii społecznej’ Category

Zaburzenia wzajemnej więzi rodzice – dziecko

Aby wykazać rolę, jaką dla całokształtu rozwoju człowieka odgrywa wzajemne oddziaływanie uczuciowe i społeczne między matką i dziec­kiem już w okresie niemowlęcym, przeprowadzono szereg doświadczeń na zwierzętach, w tym na małpach, oraz poddano analizie i wnikliwej długofalowej obserwacji różne grupy matek i dzieci od urodzenia. Badania wykonane na małpach wykazały, że długotrwałe izolowa­nie dziecka małpiego [...]

Więź dziecka z rodzicami

Dziecko przychodzi na świat niezdolne do samodzielnego życia. Je­go dalsze życie, wzrost i rozwój zależą od tego, czy opiekujące się nim osoby dorosłe, zwykle rodzice, zwłaszcza matka, zaspokoją w pełni je­go potrzeby, ochronią przed niebezpieczeństwem, przed wszelkimi nie­korzystnymi czynnikami otaczającego świata, otoczą miłością. Mózg noworodka jest już tak rozwinięty, że dziecko dysponuje, wprawdzie ograniczonym, lecz [...]

Znaczenie karmienia piersią

Karmienie piersią, podstawowy element aktywności macierzyńskiej, prowadzi nie tylko do zaspokojenia głodu niemowlęcia, ale stanowi również częsty, rytmicznie powtarzający się cielesny kontakt matki z dzieckiem. Według wielu badaczy ma on bardzo duże znaczenie dla wzmocnienia wzajemnej uczuciowej więzi z matką i dla pobudzenia dojrzewania emocjonalnego dziecka. Zjawisko zanikania karmienia naturalnego, czyli pier­sią, występujące współcześnie w [...]

Aktywność rodzicielska

Reprodukcja, czyli rozmnażanie, jest motorem świata istot żyjących. Można w niej wyróżnić dwie fazy: seksualną i rodzicielską. W natural­nej selekcji w procesie ewolucji wygrywają te organizmy, które mają zestawy genów najlepiej przystosowane do utrzymania się jednostki przy życiu i do rozmnażania oraz stosują najlepsze postępowanie ma­jące na celu pozostawienie po sobie jak największej liczby potomstwa. [...]