Archive for the ‘Choroby krwi i układu krwiotwórczego’ Category

Histiocytoza X

Nazwą histiocytoza X określa się wiele chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i limfatycznego o nieznanej przyczynie, cechu­jących się rozrostem histiocytów (komórki należące do układu siateczkowo-śródbłonkowego) i naciekaniem różnych narządów. Nacieki mo­gą być zlokalizowane lub rozsiane. U małych niemowląt przebieg choroby jest ostry z objawami uogólnionymi w postaci wysypki guzkowo-krwotocznej zlokalizowanej głównie na tułowiu, z powiększeniem węzłów [...]

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe stanowią ok. 5 —10% wszystkich chorób nowotworowych u dzieci. Występują u dzieci w każdym wieku, począwszy od okresu niemowlęcego, częściej u chłopców. Cechą cha­rakterystyczną tej grupy chorób jest tendencja do wczesnego uogólnia­nia oraz częste atakowanie układu krwiotwórczego. Objawy nieziarniczych chłoniaków złośliwych są bardzo różnorodne i zależą od umiejscowienia i stopnia zaawansowania nowotworu, [...]

Chłoniaki złośliwe

Chłoniaki złośliwe obejmują dwie podstawowe choroby: ziarnicę złośliwą i nieziarnicze chłoniaki złośliwe, różniące się objawami, przebiegiem, a przede wszystkim wrażliwością na lecze­nie i rokowaniem. Chłoniaki złośliwe stanowią istotny problem, po­nieważ po białaczkach i guzach ośrodkowego układu nerwowego właś­nie te nowotwory układu limfatycznego u dzieci znajdują się na trze­cim miejscu pod względem częstości występowania. Chłoniaki są [...]

Przewlekła białaczka szpikowa

Choroba ta występuje przeważnie u dzieci starszych w okresie doj­rzewania płciowego i obraz jej oraz przebieg nie różni się zasadniczo od przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych. Początek jest skryty i powolny, występuje ogólne osłabienie, pocenie się i chudnięcie. Zasad­niczym objawem jest narastające powiększenie śledziony, która docho­dzi do olbrzymich rozmiarów, zajmując niejednokrotnie większą część jamy brzusznej. [...]

Białaczki

Białaczka należy do najczęstszych chorób nowotworowych u dzieci. Wieloletnie badania nad tą chorobą nie doprowadziły do wyjaśnienia jej przyczyn, pozwoliły jednak poznać jej przebieg, metody rozpozna­wania oraz opracować takie metody leczenia, które dają nadzieję dłu­giego przeżycia, a także całkowitego wyleczenia. Białaczka cechuje się rozrostem niedojrzałych i nieprawidłowych leukocytów, które naciekają szpik i inne narządy oraz [...]

Niedokrwistości hemolityczne

Niedokrwistości hemolityczne stanowią dużą grupę chorób, których cechą wspólną jest skrócenie czasu przeżycia krwinek czerwonych, niekiedy do kilku dni, podczas gdy zdrowa krwinka czerwona w pra­widłowym krążeniu żyje 100 — 120 dni. Zwiększone niszczenie krwinek czerwonych jest wyrównywane przez intensywną pracę szpiku, jeśli jednak czas życia krwinki czerwonej jest krótszy niż 30 dni, dochodzi do [...]

Niedokrwistość aplastyczna

Jest to rodzaj anemii związanej z zanikiem układu krwiotwórczego. Zanik ten może dotyczyć wybiórczo układu czerwonokrwinkowego – niedokrwistość hipoplastyczna — lub może obejmować wszystkie układy utkania szpikowego — niedokrwistość a p 1 a styczna. Przyczyną stanów zaniku układu krwiotwórczego y dzieci mogą być przebyte choroby zakaźne, zwłaszcza żółtaczka zakaźna, różyczka i odra. Przyczyna niedokrwistości hipoplastycznej [...]

Niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego

Nazwa „kwas foliowy” pochodzi od słowa łac. folium – liść, najbogatsze w tę witaminę są bowiem zielone rośliny liściaste. Zawie­rają ją także grzyby, drożdże, wątroba, kiełki zbóż. Około 80% kwasu foliowego ginie przy konserwowaniu i gotowaniu produktów żywnoś­ciowych, jedynie zamrażanie chroni przed utratą tej witaminy. Kwas foliowy i witamina B12 są nieodzowne do prawidłowej syntezy [...]

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Niedokrwistość z niedoboru żelaza należy do najczęst­szych anemii u dzieci – ok. 30 – 40% dzieci do 2 r. życia choruje na tę postać niedokrwistości. W krajach zaniedbanych, o niskiej kulturze żywienia, odsetek dzieci cierpiących na niedobór żelaza jest znacznie wyższy. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest chorobą ogólnoustrojową, charakteryzującą się zmniejszeniem syntezy hemoglobiny i enzy­mów [...]

Niedokrwistość

Niedokrwistość lub anemia jest to stan chorobowy, w któ­rym następuje obniżenie poziomu hemoglobiny i krwinek czerwonych w porównaniu z normami przyjętymi dla określonego wieku rozwojo­wego. Niedokrwistość należy do najczęstszych chorób krwi u dzieci. Ob­jawy zależą od stopnia rozwoju choroby, szybkości jej narastania, chorób towarzyszących oraz od możliwości przystosowawczych orga­nizmu. Nierzadko dzieci z bardzo niskim poziomem [...]