Archive for the ‘Chorobowy układ oddechowy’ Category

Zaburzenia powietrzności płuc

U dzieci zaburzenia tego typu występują często. Może to być zmniej­szenie upowietrznienia – niedodma lub nadmierne upowietrznienie — rozdęcie lub rozedma. Niedodma powstaje na skutek niedrożności oskrzeli. Występuje często u dzieci, zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci. Bardzo wąskie oskrzela, wiotkie ich ściany oraz łatwość obrzęku błony śluzowej po­wodują, że prawie każdy proces zapalny w [...]

Rzadkie zespoły chorobowe

Sarkoidoza. Jest to choroba układowa o nie wyjaśnionej etiologii. Jej cechą charakterystyczną jest tworzenie się ziarniny w różnych narządach, najczęściej w węzłach chłonnych, płucach, skórze, rzadziej w oczach, w wątrobie, śledzionie, kościach. Objawy chorobowe zależą od lokalizacji zmian. W układzie odde­chowym proces chorobowy może długo nie dawać żadnych objawów, a podejrzenie choroby nasuwa przypadkowo wykonane [...]

Wady wrodzone układu oddechowego

Rodzaj wady wrodzonej zależy od tego, w jakim okresie roz­wojowym płodu zadziałał czynnik szkodliwy. W najwcześniejszym ok­resie rozwojowym powstają wady tchawicy, np. uchyłek tchawicy lub przetoka tchawiczo-przełykowa. W późniejszym okresie może wystąpić zatrzymanie rozwoju oskrzeli, zmniejszenie liczby oskrzeli, naczyń płucnych lub pęcherzyków. Odpowiednio do tego występuje brak płuca, czyli agenezja, lub niedorozwój, tj. hipoplazja płata [...]

Nawracające i przewlekłe choroby układu oddechowego

Zespół zatokowo-oskrzelowy jest to zapalenie zatok przynoso­wych, najczęściej ropne, oraz towarzyszący odczyn ze strony układu chłonnego gardła, śródpiersia, tkanki okołooskrzelowej, a nawet tkan­ki płucnej. Typowym objawem jest kaszel pojawiający się w ok. 2 godz. po zaśnięciu dziecka oraz nad ranem. W czasie dnia kaszel po­jawia się po wysiłku lub przy zmianie temperatury otoczenia. Kaszel jest [...]

Zapalenie opłucnej

Zapalenie opłucnej może towarzyszyć zapaleniom płuc o róż­nej przyczynie, może być wywołane przez prątek gruźlicy lub występo­wać w przebiegu chorób układowych, takich jak np. kolagenozy (zob. Choroby reumatyczne, s. 916). Rozróżnia się trzy typy zapalenia opłuc­nej: suche, surowiczo-włóknikowe i ropne. Suche zapalenie opłucnej objawia się silnym bólem w klat­ce piersiowej w czasie oddychania i kaszlu. [...]

Ropień płuc

Ropień płuc może być powikłaniem każdego bakteryjnego zapa­lenia płuc. W zakażeniach gronkowcowych lub spowodowanych przez Gram-ujemne pałeczki (np. Klebsiella pneumoniae) tworzenie się ropni płuc należy do typowego przebiegu choroby. Przyczyną ropnia płuc u dzieci może być również ciało obce, które niezauważone przedostaje się do dróg oddechowych. Ropnie płuc bywają pojedyncze lub mnogie. Od czasu wprowadzenia [...]

Zapalenia płuc

Proces zapalny w płucach może dotyczyć tkanki miąższowej, tzn. pęcherzyków płucnych, oraz tkanki śródmiąższowej (pod­porowej) stanowiącej dla nich zrąb. Jeden ze stosowanych obecnie po­działów zapaleń płuc uwzględnia stopień zajęcia poszczególnych ele­mentów tkanki płucnej. Wyróżnia się więc zapalenia płuc z przewagą zmian śródmiąższowych i z przewagą zmian miąższo­wych. Stosuje się również podział zapaleń płuc w zależności [...]

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

Zapalenie oskrzeli jest to stan zapalny błony śluzowej drzewa oskrzelowego, najczęściej poprzedzony nieżytem nosogardła. Przy­czyną ostrego zapalenia oskrzeli z reguły są zakażenia wirusowe. Zakażenia bakteryjne dołączają się jako nadkażenia. Do nadkażenia bakteryjnego dochodzi najczęściej u dzieci z istniejącymi już uprzednio zmianami w śluzówce oskrzeli, np. u dzieci alergicznych, w przypadkach szybko po sobie następujących zakażeń [...]

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych są najczęstszymi choro­bami układu oddechowego u dzieci. Należą tu ostre zakaźne zapale­nia: nosa, gardła, zatok przynosowych, krtani i tchawicy. Najczęstszą przyczyną są zakażenia spowodowane przez wirusy z grupy pikornawirusów – rynowirusy. Znanych jest ok. 100 ich typów serologicz­nych. Przebycie zakażenia jednym z nich nie chroni przed zakażenia­mi innymi i dlatego [...]

Zaburzenia oddechowe wcześniaków

Wcześniaki mają znacznie gorsze warunki wymiany gazowej w płucach niż noworodki donoszone. Zaburzenia oddychania występują tym łatwiej, im niższa jest masa urodzeniowa. U większości wcześnia­ków tzw. okresowy rytm oddychania zależy od niecałkowitej dojrzałości układu nerwowego. Rytm taki może utrzymywać się kilka tygodni po urodzeniu. Jednak długotrwałe bezdechy nawet u wcześniaka nasuwają podejrzenie zmian w układzie [...]