Archive for the ‘Choroby układu krążenia’ Category

Niewinne szmery serca u dzieci

Szmer w sercu nie zawsze jest objawem choroby serca. W medycy­nie szmery serca dzieli się na dwie grupy. Jedną z nich stanowią tzw. szmery organiczne, które zawsze wskazują na istnienie choroby serca. Drugą grupę, równie liczną, a nawet może liczniejszą, stanowią „szmery niewinne”, „przygodne”, „nie mające znaczenia”. Często wyłącznie na podstawie osłuchiwania serca lekarz może [...]

Kardiomiopatie

Kardiomiopatie są to choroby mięśnia sercowego. Najczęściej doty­czą mięśnia lewej komory serca, mogą jednak występować również w komorze prawej i przegrodzie międzykomorowej. Wyróżnia się kardio­miopatie: przerostową, zaporową i zastoinową. Kardiomiopatia przerostowa polega na bardzo znacznym przeroście mięśnia komory na grubość i małej jamie komory. Odmianą kardiomiopatii przerostowej jest kardiomiopatia zaporowa, gdy wybitnie przerasta mięsień poniżej [...]

Zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego jest nabytą, ostrą lub przewlekłą cho­robą mogącą wystąpić w każdym okresie życia dziecka. W zależności od przyczyny wywołującej, wyróżnia się trzy zasadnicze grupy tej cho­roby: 1) zapalenie mięśnia sercowego spowodowane przez wirusy, bak­terie, grzyby lub pasożyty, 2) zapalenie mięśnia sercowego w przebie­gu innych chorób, 3) zapalenie mięśnia sercowego tzw. samoistne, izo­lowane, z [...]

Dodatkowe skurcze serca

Dodatkowe skurcze serca występują wskutek pewnych zaburzeń w wytwarzaniu bodźców. Skurcze dodatkowe mogą powstawać w przed­sionku, komorze lub w węźle przedsionkowo-komorowym, stąd ich po­dział na przedsionkowe, komorowe i węzłowe. Przyczyny powstawania skurczów dodatkowych są nieznane. Mogą być one następstwem różnych zakażeń, szczególnie paciorkowco­wych, i stanów poinfekcyjnych powodujących uszkodzenie mięśnia sercowego, reakcji odruchowych z przewodu pokarmowego [...]

Zespół MAS

Zespół MAS jest to ostre niedokrwienie mózgu w następstwie zbyt wolnej lub bardzo szybkiej czynności serca z zatrzymaniem krążenia. Zespół ten najczęściej występuje w całkowitym bloku przedsionkowo-komorowym, czasem w przebiegu częstoskurczu komorowego i innych niemiarowości. Przed napadem dzieci starsze uskarżają się niekiedy na bóle i zawro­ty głowy, czasem bóle brzucha. Często występuje uczucie nieuzasad­nionego lęku, [...]

Blok przedsionkowo-komorowy

Blok przedsionkowo-komorowy, czyli blok serca, jest to zaburze­nie przewodzenia bodźców w układzie przewodzącym serca. Utrudnie­nie lub przerwanie przewodzenia bodźców najczęściej występuje w obrębie węzła przedsionkowo-komorowego. Blok przedsionkowo-komorowy może być częściowy lub całkowity (zupełny). Blok częściowy I stopnia polega na wydłużeniu przewodze­nia bodźców z przedsionków do komór. Po każdym skurczu przedsion­ka następuje skurcz komory, ale po [...]

Migotanie i trzepotanie przedsionków

Migotanie przedsionków są to bardzo szybkie, nieregularne pobu­dzenia przedsionków, powodujące nieskuteczne ich skurcze o częstości 400 do 600 na minutę i zwykle nieregularną czynność komór. Bardzo szybka czynność przedsionków sprawia, że tylko pewna liczba bodźców dochodzi do komór i wywołuje ich pobudzenie; czynność komór jest nieregularna i na ogół częstość ich skurczów wynosi 100 do [...]

Częstoskurcz napadowy

Częstoskurcz napadowy jest to nagłe przyspieszenie czyn­ności serca w granicach od 180 do 300 na minutę, wywołane pobudze­niami pozazatokowymi, tzn. wychodzącymi spoza węzła zatokowego, od którego zależy miarowy rytm serca. Ośrodek, w którym powstają nieprawidłowe bodźce, może mieścić się w przedsionku, w węźle przed- sionkowo-komorowym lub w komorze. W zależności od miejsca pow­stawania pobudzenia rozróżnia [...]

Powikłania neurologiczne

Porażenie połowicze, czyli porażenie kończyn górnej i dolnej po jednej stronie ciała (prawej lub lewej), z towarzyszącym często poraże­niem mięśni twarzy po stronie przeciwnej, może wystąpić jako powi­kłanie wady siniczej serca. Przyczyną porażenia może być zakrzep lub zator jednej z tętnic mózgowych lub znaczne niedotlenienie mózgu. U dzieci z siniczymi wadami serca zagęszczenie krwi i [...]

Napady hipoksemiczne

Napady hipoksemiczne występują w siniczych wadach wrodzonych serca ze zwężeniem tętnicy płucnej. Szczególnie częste są w zespole Fallota, przełożeniu wielkich pni tętniczych ze zwężeniem tętnicy płucnej i zarośnięciu (atrezji) zastawki trójdzielnej. Występują u dzie­ci w różnym wieku, najczęściej jednak między 6 — 18 miesiącem życia. Przyczyną napadu jest nagłe zmniejszenie przepływu krwi przez płuca, wywołane [...]