Migotanie i trzepotanie przedsionków

Migotanie przedsionków są to bardzo szybkie, nieregularne pobu­dzenia przedsionków, powodujące nieskuteczne ich skurcze o częstości 400 do 600 na minutę i zwykle nieregularną czynność komór. Bardzo szybka czynność przedsionków sprawia, że tylko pewna liczba bodźców dochodzi do komór i wywołuje ich pobudzenie; czynność komór jest nieregularna i na ogół częstość ich skurczów wynosi 100 do 140 na mi­nutę. Zaburzenia krążenia krwi w tym typie niemiarowości, powodują­cym niedostateczny dopływ krwi do komór, zmniejszają ilość krwi „wyrzucanej” przez serce na obwód. Rozpoznanie opiera się na podstawie określonych zmian w zapisie elektrokardiograficznym.

Migotanie przedsionków może występować w każdym wieku. Naj­częstszą przyczyną są wrodzone i nabyte wady zastawki dwudzielnej oraz pierwotne i wtórne kardiomiopatie. Migotanie przedsionków mo­że być napadowe lub utrwalone. W napadowym migotaniu przedsionków chorzy skarżą się na uczucie bicia serca, czasami bóle w okolicy serca, niepokój, osłabienie. Niekiedy może występować omdle­nie. Jeżeli czynność komór jest bardzo szybka przez dłuższy okres, mo­że rozwinąć się niewydolność krążenia. Utrwalone migotanie przedsionków jest na ogół lepiej tolerowane. Powikłaniem migo­tania przedsionków może być niewydolność krążenia oraz powstawa­nie zakrzepów w lewym przedsionku wskutek zalegania w nim krwi. Urwanie się cząsteczek zakrzepu i przeniesienie ich z prądem krwi może powodować zatory drobnych tętnic w różnych narządach.

Konieczne jest leczenie szpitalne. Polega ono na podawaniu leków antyarytmicznych oraz czasami leków przeciwzakrzepowych. Niekiedy stosuje się kardiowersję elektryczną.

Trzepotanie przedsionków charakteryzuje się szybką, ale miaro­wą czynnością przedsionków o częstości od 220 do 350 na minutę. Naj­częściej co drugi skurcz dochodzi do komór, ich czynność jest więc miarowa.

Trzepotanie przedsionków, podobnie jak migotanie, występuje naj­częściej w nabytych wadach serca, niekiedy w pierwotnych i wtór­nych kardiomiopatiach. Rozpoznanie ustala się na podstawie za­pisu elektrokardiograficznego.

Leczenie trzepotania przedsionków jest podobne do leczenia mi­gotania przedsionków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.