Dodatkowe skurcze serca

Dodatkowe skurcze serca występują wskutek pewnych zaburzeń w wytwarzaniu bodźców. Skurcze dodatkowe mogą powstawać w przed­sionku, komorze lub w węźle przedsionkowo-komorowym, stąd ich po­dział na przedsionkowe, komorowe i węzłowe.

Przyczyny powstawania skurczów dodatkowych są nieznane. Mogą być one następstwem różnych zakażeń, szczególnie paciorkowco­wych, i stanów poinfekcyjnych powodujących uszkodzenie mięśnia sercowego, reakcji odruchowych z przewodu pokarmowego (np. w cho­robach przewodu pokarmowego), silnych wzruszeń psychicznych, sto­sowania niektórych leków, znacznego wysiłku fizycznego, zwłaszcza u osób z uszkodzonym sercem, nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, po stosowaniu niektórych leków (np. glikozydów nasercowych).

Częstość występowania skurczów dodatkowych u dzieci nie jest zna­na. Mogą one występować niezależnie od wieku dziecka, nawet u no­worodków.

Objawy. Niektóre dzieci ze skurczami dodatkowymi mogą odczu­wać pewne dolegliwości w postaci nieregularnego bicia serca, kołata­nia lub kłucia w jego okolicy. Objawy te najczęściej występują w spo­czynku, kiedy czynność serca jest wolniejsza. Niekiedy skurczom do­datkowym może towarzyszyć kaszel. Skurcze dodatkowe mogą być po­jedyncze lub mnogie w postaci serii (salw). Badanie tętna wykazuje okresowe wypadanie pojedynczych uderzeń serca.

Skurcze dodatkowe mogą być pierwszym objawem uszkodzenia mię­śnia sercowego u dziecka pozornie zdrowego, dlatego konieczna jest okresowa kontrola kardiologiczna. Decydujące znaczenie rozpoznaw­cze oraz informujące, czy istnieje konieczność stosowania leczenia far­makologicznego, ma wynik 24-godzinnego monitorowania zapisu EKG metodą Holtera.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.