Powikłania neurologiczne

Porażenie połowicze, czyli porażenie kończyn górnej i dolnej po jednej stronie ciała (prawej lub lewej), z towarzyszącym często poraże­niem mięśni twarzy po stronie przeciwnej, może wystąpić jako powi­kłanie wady siniczej serca.

Przyczyną porażenia może być zakrzep lub zator jednej z tętnic mózgowych lub znaczne niedotlenienie mózgu. U dzieci z siniczymi wadami serca zagęszczenie krwi i zwiększona jej lepkość sprzy­ja powstawaniu zakrzepów w obrębie naczyń krwionośnych. Zmiany zakrzepowe w obrębie prawej lub lewej tętnicy środkowej mózgu po­wodują porażenie połowicze po stronie przeciwnej. Objawy są podob­ne, gdy powstaje zator jednej z tętnic mózgu, tj. zaczopowanie naczy­nia przyniesioną z prądem krwi skrzepliną. Niedotlenienie mózgu jest najczęściej następstwem napadów hipoksemicznych i niekiedy po ustą­pieniu napadu stwierdza się porażenie połowicze.                .

Ze względu na niebezpieczeństwo powikłań neurologicznych u dzie­ci z siniczymi wadami serca, konieczne jest zapewnienie dzieciom od­powiedniej ilości płynów, zwłaszcza w czasie upałów i podwyższonej temperatury ciała, kiedy zapotrzebowanie na płyny wzrasta. Ważne jest też zapobieganie napadom hipoksemicznym farmakologiczne i podjęcie decyzji o chirurgicznym leczeniu wady serca.

Objawy. Porażenie połowicze na ogół pojawia się nagle, bez wstępnych objawów, czasami rozwija się stopniowo. Na początku wy­stępuje niewielka asymetria twarzy, opadanie kącika ust, dziecko po­rusza gorzej ręką lub nogą. Potem objawy nasilają się, dziecko nie może wykonywać ruchów porażoną połową ciała.

Leczenie porażenia połowiczego jest wyłącznie szpitalne. Polega na stosowaniu leków przeciwzakrzepowych i przeciw obrzękowi móz­gu, profilaktycznym podawaniu antybiotyków, ćwiczeniach rehabilita­cyjnych. Niekiedy porażenie cofa się całkowicie, czasami jednak nie udaje się uzyskać poprawy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.