Nabyte osoczowe skazy krwotoczne

Choroby krwotoczne noworodków lub czarna choroba nowo­rodków. Choroba ta jest spowodowana niedoborami czynników krzepnięcia we krwi noworodków. W warunkach prawidłowych po­ziom osoczowych czynników krzepnięcia u noworodków jest niższy niż u starszych dzieci i dorosłych. Witamina K biorąca udział w procesie krzepnięcia wytwarzana jest normalnie przez bakterie jeli­towe, których może „zabraknąć” w „jałowym” przewodzie pokarmo­wym noworodka. Wytwarzanie osoczowych czynników krzepnięcia przez niedojrzałą enzymatycznie wątrobę może być także niedosta­teczne. W niektórych przypadkach znaczniejsze nasilenie tych nie­doborów może doprowadzić do ujawnienia się skazy krwotocznej w postaci plamicy skórnej, krwawień do przewodu pokarmowego po­wodujących czarne zabarwienie stolców, a nawet wylewu śródczaszkowego. Podawanie witaminy K oraz przetoczenia świeżego lub mrożonego osocza, zawierającego brakujące czynniki krzepnięcia, powodują ustąpienie objawów skazy krwotocznej.

Skaza krwotoczna w przebiegu chorób wątroby jest spowodowa­na niewydolnością komórek wątroby, które wytwarzają osoczowe czynniki krzepnięcia.

Uogólnione zakażenia, niekiedy z powstawaniem zakrzepów wew­nątrz naczyń krwionośnych (wykrzepianie wewnątrznaczy­niowe) mogą powodować wystąpienie skazy krwotocznej na skutek zużycia w procesie wewnątrznaczyniowego krzepnięcia zarówno oso­czowych czynników krzepnięcia, jak i płytek krwi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.