Zakażenia przewodu pokarmowego

Biegunka u noworodków. „Niestrawność fizjologiczna” u nowo­rodków nie jest objawem choroby. Jeśli jednak noworodek wykazuje cechy odwodnienia i w jego kale wystąpią domieszki świeżej krwi, ro­py oraz większe ilości śluzu – jest to sygnałem wskazującym na moż­liwość zakażenia przewodu pokarmowego.

Do zakażenia przewodu pokarmowego bakteriami może dojść już w łonie matki na skutek połykania przez płód zakażonych wód płodo­wych bądź też w czasie porodu. Bakterie mogą wniknąć do krwi przez naczynia pępowiny, poprzez które w okresie życia płodowego odżywia­ny jest płód, a także przez otwartą ranę, jaką stanowi okolica pępka. Ponieważ naczynia pępowinowe biegną przez wątrobę — następstwem zakażeń tego typu jest często septyczne zapalenie wątroby (żółtaczka!). Z krwi bakterie mogą przedostać się do przewodu pokar­mowego, płuc, uszu, dróg moczowych, a nawet opon mózgowo-rdze­niowych, także w tym okresie życia biegunka zakaźna może być tyl­ko jednym z ognisk uogólnionego, rozsianego zakażenia, czy­li posocznicy.

Po urodzeniu, wobec słabej obrony przewodu pokarmowego przed bakteriami, zwłaszcza u noworodków nie karmionych piersią, może dojść do zakażenia przewodu pokarmowego z zewnątrz, np. zakażonym pokarmem. I w tym przypadku bakterie mogą przedostawać się z prze­wodu pokarmowego do krwi, wywołując uogólnione zakażenie.

Częstość uogólnionych zakażeń i poważne rokowanie nakazują ry­gorystyczne przestrzeganie wymogów higieny osobistej i higieny ży­wienia noworodka. Właściwe rozpoznanie i leczenie zakażeń bakteryjnych u noworodków opiera się na bakteriologicznym*badaniu kału, krwi, wydzieliny z uszu, moczu, gdyż umożliwia ono prawidłowe leczenie, zwłaszcza dobór właściwego antybiotyku. Leczenie jest szpi­talne.

Zakażenia wirusowe przewodu pokarmowego noworodków.

Epidemie biegunek wirusowych zdarzają się na oddziałach noworod­kowych. Zapobieganie polega na karmieniu piersią oraz na nie­dopuszczaniu do noworodków osób wykazujących objawy zakatarzenia i na rygorystycznym przestrzeganiu wymogów higieny.

Zakażenie grzybicze. Śluzówka jamy ustnej noworodków nie jest zdolna do obrony przed zakażeniem, wskutek czego często dochodzi do zakażeń grzybiczych. U niedostatecznie pielęgnowanych bądź słabych noworodków z reguły na śluzówce jamy ustnej i języka występują tzw. pleśniawki, tj. białawe kolonie grzybków. W ciężkich zakażeniach pleśniawki mogą zaatakować przełyk i krtań, a nawet przedostać się do krwi.

Zapobieganie i leczenie polega na przestrzeganiu zasad hi­gieny karmienia (smoczki powinny być gotowane i trzymane w naczy­niach z przykrywką) oraz na pędzlowaniu śluzówki noworodka roztwo­rem boraksu z gliceryną bądź fioletem goryczki (czyli roztworem gen­cjany).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.