Niedokrwistość

Niedokrwistość lub anemia jest to stan chorobowy, w któ­rym następuje obniżenie poziomu hemoglobiny i krwinek czerwonych w porównaniu z normami przyjętymi dla określonego wieku rozwojo­wego.

Niedokrwistość należy do najczęstszych chorób krwi u dzieci. Ob­jawy zależą od stopnia rozwoju choroby, szybkości jej narastania, chorób towarzyszących oraz od możliwości przystosowawczych orga­nizmu. Nierzadko dzieci z bardzo niskim poziomem hemoglobiny, na­wet wynoszącym 5 g%, zachowują zadziwiająco dobrą sprawność fi­zyczną i nie wykazują zmęczenia. Bladość skóry – objaw podstawowy – nie zawsze jest dowodem niedokrwistości u dzieci. Często też dzieci z niedokrwistością, przebywające dużo na świeżym powietrzu mają normalny kolor skóry lub są opalone.

U starszych dzieci objawem anemii jest łatwe męczenie się, bóle i zawroty głowy, uczucie senności, upośledzona koncentracja i dolegli­wości sercowe.

Niedokrwistości pokrwotoczne

Niedokrwistości pokrwotoczne rozwijają się u dzieci – podobnie jak u dorosłych – na skutek ostrej lub przewlekłej utraty krwi. U dzieci do najczęstszych przyczyn niedokrwistości ostrych na­leżą: krwotoki zewnętrzne lub wewnętrzne po urazach mechanicz­nych, krwawienia w przebiegu skaz krwotocznych (małopłytkowości, hemofilii), krwawienia z przewodu pokarmowego spowodowane owrzo­dzeniem żołądka, jelit lub żylakami przełyku. U noworodków przyczyną ostrej niedokrwistości może być uszkodzenie łożyska i na­czyń pępowinowych, krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego, a także skaza krwotoczna związana z niedoborem czynników osoczowych układu krzepnięcia.

Objawem ostrej utraty krwi jest obniżenie ciśnienia krwi, przys­pieszenie akcji serca, bladość, niepokój, uczucie zimna, senność, a na­wet utrata przytomności i drgawki. Każde ostre krwawienie musi być leczone w szpitalu.

Przyczyną niedokrwistości przewlekłych są tzw. krwawienia utajone, niezauważalne, kiedy chory traci niewielką ilość krwi, lecz w ciągu dłuższego okresu. Są to krwawienia przewle­kłe, głównie z przewodu pokarmowego, wykrywa się je badając kał na krew utajoną. Powolna utrata nawet niewielkiej ilości krwi, lecz trwająca dłuższy czas, zawsze prowadzi do niedokrwistości z niedobo­ru żelaza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.