Naczyniowe skazy krwotoczne

Plamica alergiczna lub zespół Schoenleina—Henocha. Istotą choroby jest plamica skórna (krwotoczne wykwity), której mogą towa­rzyszyć bóle brzucha i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmiany w moczu. Zespół chorobowy jest wywołany odczynem uczuleniowo-zapalnym drobnych naczyń krwionośnych, powodującym wzmo­żoną ich przepuszczalność. Często występuje w 2 do 3 tygodni po os­trym zapaleniu gardła lub anginie. Niekiedy czynnikiem przyczyno­wym może być nadwrażliwość na leki lub niektóre pokarmy, jak np. mleko, ryby, kraby itp. Plamica alergiczna może również wystąpić w przebiegu istniejących przewlekłych zakażeń i lambliozy.

Objawy choroby zależą od umiejscowienia zmian naczyniowych. Jeżeli zajęte są tylko naczynia skórne, występuje plamica skór-, na, jeśli ściany jelita i krezki — występują objawy brzuszne, w przypadku zajęcia kłębuszków nerkowych występują zmiany w moczu. Zmiany skórne mają postać wykwitów plamistogrudkowych różnej wielkości i o różnym nasileniu zabarwienia, od żywoczerwonych do sinych. W początkowym okresie mogą one przypominać pok­rzywkę. Współistnieją wtedy zwykle z obrzękami stawów, które mogą być bolesne.

Plamica alergiczna występuje zwykle na kończynach dolnych, naj­częściej na stopach i w okolicach stawów skokowych, na podudziach i udach oraz na pośladkach, rzadziej na kończynach górnych. Ta typowa lokalizacja wykwitów ułatwia ich różnicowanie z innymi plamicami krwotocznymi, które występują np. w przebiegu ciężkich uogólnionych zakażeń i mogą obejmować wszystkie partie skóry.

Objawy skórne mogą kojarzyć się z dolegliwościami brzuszny­mi. Bóle są zwykle rozlane i dotyczą całej jamy brzusznej. Mogą im to­warzyszyć wymioty oraz stolce z domieszką krwi. Rozpoznanie choro­by jest trudne, jeśli występują tylko bóle brzucha, bez charaktery­stycznych zmian skórnych. Dzieci niekiedy są poddawane operacji z błędnym rozpoznaniem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego lub innej ostrej choroby jamy brzusznej.

Pomocne w rozpoznaniu może być wykrycie zmian w moczu, a mia­nowicie obecność krwinek czerwonych, białka lub wałeczków.

U poszczególnych chorych objawy ze strony skóry, przewodu pokar­mowego i nerek mają różne nasilenie. Choroba ta przebiega przeważ­nie w formie rzutów. Zwykle szybciej ustępują zmiany stawowe i bóle brzucha, plamica skórna może utrzymywać się kilkanaście dni lub kil­ka tygodni, a w przewlekłych przypadkach rzuty jej mogą powtarzać się w ciągu kilku miesięcy, a nawet lat. Jeżeli występują zmiany w nerkach, mogą być one uporczywe i prowadzić nawet do niewydolnoś­ci nerek.

Rokowanie jest dobre, jeżeli nie występują przewlekłe zmiany w nerkach.

Leczenie polegające na stosowaniu leków uszczelniających na­czynia krwionośne, takich jak preparaty wapnia i podobne, nie ma większego wpływu na przebieg choroby. W niektórych ciężkich przy­padkach plamicy alergicznej mogą być stosowane glikokortykoste­roidy.

Zapobieganie polega na leczeni antybiotykami ropnych angin i przewlekłych ognisk zapalnych, jak również unikaniu przez osoby wrażliwe czynników uczulających.

Gnilec, czyli szkorbut lub choroba Moller-Barlowa, spowodowa­ny niedoborem witaminy C, należy również do naczyniowych skaz krwotocznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.