Wrodzone wady serca bez sinicy

Przetrwały przewód tętniczy Botalla. Przewód tętniczy Botalla jest to naczynie krwionośne, które odgrywa ważną rolę w życiu płodo­wym i w warunkach prawidłowych ulega zamknięciu w ciągu pierw­szych dni lub tygodni życia dziecka. Stanowi on połączenie między tętnicą płucną a tętnicą główną, czyli aortą. Ponieważ ciśnienie w aorcie znacznie przewyższa ciśnienie w tętnicy płucnej, jeżeli przewód tętniczy jest drożny, część krwi z aorty przepływa do tętnicy płucnej. Nadmierna ilość krwi napływającej do płuc sprzyja występowaniu w nich nawracających zmian zapalnych i może spowodować uszkodzenie naczyń tętniczych płuc, zwane nadciśnieniem płucnym.

Zaburzenia w krążeniu zależą od szerokości przetrwałego przewodu tętniczego i ilości przepływającej przez niego krwi. Szeroki przewód tęt­niczy już w wieku niemowlęcym może spowodować objawy niewydolności krążenia. Wąski przewód w niektórych przypadkach poza typowym szmerem w sercu może nie dawać innych objawów.

Wadę tę, jeżeli nie towarzyszą jej inne nieprawidłowości serca i dużych pni naczyniowych, można rozpoznać bez cewnikowania serca i badania angiokardiograficznego na podstawie ba­dania echokardiograficznego i dopplerowskiego.

Leczenie przetrwałego przewodu tętniczego jest wyłącznie operacyjne. Polega na podwiązaniu przewodu. Całkowite wyleczenie uzyskuje się na­wet u najmłodszych dzieci.

Ubytek w przegrodzie między komorowej. Przegroda między ko­morowa składa się z dwóch części: górnej błoniastej i dolnej mięś­niowej.

Ubytek w dolnej, grubej, mięśniowej części przegrody międzykomorowej, jeżeli nie jest duży, może — poza szmerem — nie po­wodować innych objawów i ulec samoistnemu zamknięciu.

Ubytek w górnej, błoniastej części przegrody międzykomorowej, zwłaszcza duży, powoduje zaburzenia w krążeniu krwi. W cza­sie skurczu część krwi z lewej komory przepływa pod wysokim ciśnie­niem przez ubytek do komory prawej, a następnie do płuc. W wadzie tej istnieje skłonność do zmian zapalnych w płucach i rozwoju nadciś­nienia płucnego.

Czasami u dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej rozwija się znaczny przerost mięśnia prawej komory poniżej zastawek tętnicy płucnej. Utrudnia to odpływ krwi z prawej komory, powoduje wzrost ciśnienia w prawej komorze i „odwraca” kierunek przecieku przez ubytek międzykomorowy – krew płynie z prawej do lewej komory. Wada serca początkowo bez sinicy staje się wadą siniczną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.