Napady niepadaczkowe u dzieci

Napady niepadaczkowe drgawkowe (toniczne lub kloniczne) są wy­razem sporadycznych i przejściowych zakłóceń czynności komórek mózgu z przyczyn pozamózgowych, takich jak: zakażenia ogólne (głównie wirusowe) z gorączką, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej (tężyczka), gwałtowne obniżenie się poziomu cukru we krwi (hipoglikemia), zaburzenia wodno-elektrolitowe w przebiegu biegu­nek, uporczywych wymiotów i chorób nerek; rzadziej przyczyną są niedobory magnezu, witaminy B6, zatrucia środkami farmako­logicznymi i chemicznymi, zespoły uciskowe i stany zapalne ośrodko­wego układu nerwowego. Na ogół nie pozostawiają żadnych nas­tępstw, jeśli zostanie opanowana choroba zasadnicza leczeniem przy­czynowym.

Napady niepadaczkowe drgawkowe występują głównie u dzieci młodszych, które cechuje szczególna wrażliwość niedojrzałego jeszcze ośrodkowego układu nerwowego na wszelkie ujemne czynniki ze­wnątrz- i wewnątrzpochodne, pogłębiona genetycznie uwarunkowa­nym niższym progiem pobudliwości nerwowej, odmiennym metaboliz­mem procesów biochemicznych i niedojrzałością wielu, układów enzy­matycznych.

Drgawki gorączkowe. Należą one do najczęstszych napadów drgawkowych niepadaczkowych u dzieci. Pojawiają się między 6 mie­siącem a 4 r. życia, częściej u chłopców niż u dziewcząt, przy szybko narastającej gorączce (do 39-40°C) lub przy jej gwałtownym spadku w przebiegu rozmaitych zakażeń ogólnych (głównie wirusowych). Drgawki gorączkowe mają charakter uogólnionych, symetrycznych, krótkotrwałych drgawek klonicznych w obrębie mięśni twarzy i koń­czyn. Na ogół nie pozostawiają żadnych śladów (zapis EEG w kilka dni po ich ustąpieniu jest prawidłowy, w przeciwieństwie do drgawek padaczkowych), nie wymagają leczenia poza doraźnym podaniem le­ków przeciwdrgawkowych dla ich opanowania.

Jeśli drgawki gorączkowe utrzymują się powyżej 5 r. życia dziecka, powtarzają się wielokrotnie (więcej niż 3 razy), pojawiają się przy nie­zbyt wysokiej gorączce (do 38°C) lub przy zakażeniach bez gorączki, trwają dłużej, są jednostronne lub po ich ustąpieniu występuje nie­dowład połowiczy, należy podejrzewać organiczne mózgowe ich przy­czyny. Dlatego też w każdym przypadku wystąpienia drgawek u małe­go dziecka należy natychmiast zwrócić się do lekarza, gdyż niezbędne jest, najlepiej w warunkach szpitalnych, przeprowadzenie odpowied­nich badań diagnostycznych, umożliwiających ustalenie przyczyny tych drgawek oraz szybkie podjęcie właściwego ich leczenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.