Rozwój psychiczny dziecka

Okres niemowlęcy

Pod koniec pierwszego miesiąca życia pojawiają się u dziecka pierwsze świadome reakcje na otoczenie. Pierwszy odruch wa­runkowy — ruchy ssące przy ułożeniu jak do karmienia — pojawia się zwykle w 3 tygodniu życia.

W 2 miesiącu życia dziecko osiąga umiejętność zatrzymywania wzroku na barwnych przedmiotach oraz zaczyna różnicować bodźce słuchowe. Najwcześniej występują reakcje skupienia i uspokojenia na głos ludzki. W 2 – 3 miesiącu życia niemowlę odwraca głowę w kierun­ku ludzkiego głosu i wkrótce samo zaczyna wydawać dźwięki grucha­nia. Jest to dźwięk właściwy dla wszystkich ras, wydawany również przez dzieci głuchonieme. W tym okresie pojawiają się też pierwsze reakcje uczuciowe: zadowolenia, niepokoju, złości, zaciekawie­nia, pierwsze łzy i uśmiech.

W 3 miesiącu życia dziecko wodzi wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami, obserwuje własne ręce i bawi się nimi, coraz częś­ciej się śmieje. Zaczyna zwracać na siebie uwagę otoczenia głośnym krzykiem, nawiązuje kontakt z ludźmi odpowiadając na głos i pie­szczotę uśmiechem, gruchaniem i ogólnym radosnym ożywieniem.

W 4 miesiącu życia dziecko rozpoznaje matkę, zaczyna różnico­wać barwy, w 5 miesiącu odróżnia ludzi znajomych od obcych, co­raz częściej gaworzy wydając już nie pojedyncze dźwięki, ale wyma­wiając całe sylaby i ich kombinacje.

W 6 miesiącu coraz pilniej obserwuje ludzi, reaguje strachem i płaczem na obcych, odpowiada gaworzeniem i głośnym śmiechem na głos i uśmiech, usiłuje zwrócić na siebie uwagę, reaguje zadowoleniem i przytulaniem się na pieszczotę.

W 7 —8 miesiącu dziecko poznaje otaczające je znajome przed­mioty, obserwuje je, bierze do ręki, postukuje nimi i potrząsa, wsłu­chuje się w wydobywające się przy tym dźwięki, wkłada wszystko do ust. Zna swoje zabawki i zaczyna ich szukać wokół siebie, gdy się je schowa. W procesach poznawczych biorą w tym okresie życia udział wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk, smak i powonienie. Wkładanie wszystkiego do ust jest jedną z form poznawania świata.

W 9 miesiącu dziecko zaczyna naśladować mowę i proste gesty, rozumie znaczenie prostych słów i swoje imię. Bierze udział w pro­stych zabawach z dorosłymi, coraz częściej okazuje swoją wolę doma­gając się gwałtownie upragnionego przedmiotu, obecności bliskich mu osób czy wzięcia na ręce. W tym okresie życia pojawiają się pierwsze słowa: mama, tata, baba, daj – początkowo powtarzane za dorosłym, a następnie wymawiane ze zrozumieniem.

Między 9 i 12 miesiącem życia następuje szybki rozwój spraw­ności poruszania się, coraz lepsze rozumienie słów i stopniowy rozwój mowy. Przyswajanie nowych słów zaczyna się od ich rozumienia. Pod koniec pierwszego roku życia dziecko potrafi na polecenie pokazać części swego ciała, osoby z otoczenia. Rozumie proste polecenia i za­kazy, jak „daj”, „weź”, „nie wolno”. Rozumiejąc znaczenie wielu słów, samo potrafi wymówić zaledwie parę dwusylabowych wyrazów. Rozwój umysłowy niemowlęcia jest ściśle związany z rozwojem czynności ru­chowych. Dlatego oceniając poziom rozwoju bierze się pod uwagę sprawność ruchową, umiejętności manipulacyjne, zdolność nawiązy­wania kontaktu z dorosłym, rozwój mowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.