Ocena rentgenowska przewodu pokarmowego

Tzw. „puste zdjęcia” jamy brzusznej. Rentgenogram wykonuje się w pozycji pionowej. Rolę kontrastu spełnia powietrze znajdujące się zawsze w pewnej ilości w przewodzie pokarmowym. Rozmieszcze­nie gazów i płynnej treści pokarmowej dostarcza istotnych informacji, zwłaszcza przy ocenie niedrożności jelit.

Badanie kontrastowe przewodu pokarmowego polega na wyko­naniu kolejno serii zdjęć rentgenowskich po podaniu doustnym środ­ka cieniującego, tzw. kontrastu. Zdjęcia te pozwalają ocenić stan ślu­zówki przewodu pokarmowego i zmiany w jego narządach.

Parietografia. Jest to badanie rentgenowskie jamy brzusznej po podaniu powietrza do jamy otrzewnej. Uwidacznia grubość ścian prze­wodu pokarmowego, zwłaszcza żołądka.

Duodenografia. Badanie rentgenowskie po podaniu środka roz­kurczającego i powietrza do żołądka, pozwalające ocenić, czy zwęże­nie dwunastnicy spowodowane jest skurczem czy też zmianami cho­robowymi.

Pasaż celowany jelita końcowego. Badanie to polega na podaniu badanemu doustnie kontrastu, odczekaniu, aż dotrze on w okolicę wy­rostka robaczkowego (ok. 2 godz.), a następnie uciśnięciu kulą gumo­wą (tzw. pelotą) jelit tak, aby je spłaszczyć, co umożliwia ocenę ślu­zówki końcowych odcinków jelita cienkiego. Badanie to jest wykony­wane u dzieci wykazujących objawy bólowe sugerujące „przewlekłe lub nawracające zapalenie wyrostka robaczkowego”. Przyczyną prze­wlekających się zmian chorobowych w końcowym odcinku jelita cien­kiego jest zwykle zakażenie bakteriami z grupy Yersinia.

Wlew insuflacyjny. Zdjęcie rentgenowskie jelita grubego po wyko­naniu wlewu doodbytniczego kontrastu, „rozpylonego” następnie na ścianie jelita grubego za pomocą wdmuchniętego powietrza. Badanie

to wykonuje się u dzieci z podejrzeniem choroby Hirschprunga (ol­brzymiego jelita grubego), a także u dzieci, u których należy ustalić źródło krwawienia świeżą krwią (polipy, owrzodzenia śluzówki i in.).

USG. Badanie to szczególnie skuteczne jest w ocenie chorób wątro­by i dróg żółciowych, trzustki (torbiele) oraz u chorych z przerosto­wym zwężeniem odźwiernika.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.