Zatrucia środkami przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi

Większość tych leków jest w powszechnym użyciu i bywa dostępna bez recepty i poza aptekami. Zazwyczaj w apteczce domowej znajdują się salicylany (polopiryna, asprocol, calcipiryna, analgan) oraz pochodne pyrazolonu (piramidon, pyralgina, butapirazol).

Zatrucia salicylanami u dzieci spowodowane są najczęściej przy­padkowym spożyciem polopiryny lub proszków przeciwbólowych za­wierających polopirynę. U niemowląt zatrucia mogą wystąpić przy stosowaniu maści salicylowej wchłanianej przez skórę i błony śluzo­we. Zdarzają się też zatrucia spowodowane bezkrytycznym podawa­niem dziecku dużych dawek polopiryny w celu obniżenia gorączki.

Zatrucia salicylanami prowadzą do zakłócenia równowagi kwasowo-zasadowej i wystąpienia zasadowicy odde­chowej z nadmierną wentylacją płuc, później kwasicy metabolicznej wskutek zaburzenia przemiany węglowodanowej i zwiększenia pro­dukcji ciał ketonowych. W ciężkich zatruciach przyspieszenie prze­mian komórkowych powoduje nadmierny wzrost temperatury ciała. Wskutek drażniącego działania miejscowego i zaburzeń krzepnięcia krwi mogą wystąpić krwawienia z jamy ustnej, przełyku i żołądka.

Objawy zatrucia zależą od przyjętej dawki i czasu trwania za­trucia. U małych dzieci występują najczęściej zaburzenia oddychania (przyspieszenie i pogłębienie oddechu), nudności, wymioty, bóle brzu­cha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, gorączka; w ciężkich zatruciach drgawki, utrata świadomości.

Pierwsza pomoc: spowodowanie wymiotów, obfite pojenie, szybki transport do szpitala.

Leczenie szpitalne polega zawsze na płukaniu żołądka, nieza­leżnie od czasu, jaki upłynął od zatrucia (salicylany długo zalegają w żołądku). W lekkich zatruciach podaje się duże ilości płynów, które wystarczają do usunięcia trucizny wraz z moczem, w cięż­kich zatruciach stosuje się metody szybkiej eliminacji trucizny z organizmu. Metodą z wyboru jest wymuszona diureza, dializa otrzewnowa, hemodializa.

Zatrucie pochodnymi pyrazolonu może wywołać róż­nego stopnia objawy, od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego. Może wystąpić też uszkodzenie wątroby, nerek, układu biało-krwinkowego i płytkotwórczego w szpiku kostnym.

Objawy zatrucia: nudności, wymioty, duszność, zaburzenia świadomości, drgawki, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca.

Pierwsza pomoc: wywołanie wymiotów i szybki transport do szpitala.

Leczenie w szpitalu to intensywna terapia zachowawcza. Diureza forsowna i dializa są nieskuteczne.

Paracetamol (Acetaminoen, Tylenol, Tempra, Deliprane). Przy przedawkowaniu może nastąpić poważne, zagrażające życiu uszkodze­nie wątroby. Ciężkie zatrucia u dzieci obserwowano po spożyciu tego leku w ilości ponad 100 mg/kg masy ciała.

Pierwsza pomoc polega na spowodowaniu wymiotów i szybkim transporcie do szpitala.

Leczenie szpitalne polega na stosowaniu swoistych odtrutek i intensywnej terapii zachowawczej.

Niesteroidowe środki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Należą tu: Indometacyna (Metindol), Piroksykam, Ibuprofen (Brufen), diklofenal (Voltaren).

Objawy zatrucia jak przy przedawkowaniu salicylanów i po­chodnych pyrazonolu. Mogą też występować zaburzenia widzenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.