Tężyczka krzywiczopochodna

Tężyczka krzywiczego pochodzenia najczęściej wystę­puje między 6 miesiącem a 2 r. życia we wczesnym okresie -wiosennym, niezależnie od stopnia nasilenia objawów krzywicy. Wczesną wiosną, w początkowych okresach leczenia krzywicy małymi dawkami witami­ny D, a u dziecka nie otrzymującego witaminy D pod wpływem małej ilości promieni nadfioletowych, następuje wzrost poziomu fosforu w surowicy krwi. Wzrost poziomu fosforu w surowicy może też być wy­nikiem obfitego dowozu fosforu w diecie, np. z mlekiem krowim. Po­woduje to obniżenie stosunku wapnia do fosforu w surowicy krwi, co prowadzi do wzrostu pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Wzmożona pobudliwość nerwowo-mięśniowa objawia się w tężyczce szeregiem nieprawidłowych odruchów, które stanowią zespół objawów tężyczki utajonej. Do objawów tężyczki utajonej mogą się dołą­czyć objawy tężyczki jawnej.

Najczęstszym objawem tężyczki jawnej są uogólnione drgawki. Mogą one pojawiać się wielokrotnie w ciągu doby i za­zwyczaj obejmują całe ciało. Drugim co do częstości objawem tężyczki jawnej są kurcze dłoni i stóp. U starszych dzieci kurcze te by­wają bolesne. Jeżeli trwają dłużej, mogą prowadzić do powstania ob­rzęków na grzbiecie dłoni i stóp.

Trzecim objawem tężyczki jawnej jest kurcz głośni wraz z rzad­ko występującym kurczem oskrzeli – jest to objaw najbardziej niebez­pieczny dla życia dziecka. Kurcz głośni polega na silnym kurczu mięśni krtani. Prowadzi to do znacznego zwężenia lub zamknię­cia szpary głośni utrudniającego lub całkowicie uniemożliwiającego wdech. Przy utrudnionym wdechu powstaje charakterystyczne pianie, szczególnie wyraźne, gdy dziecko płacze lub jest niespokoj­ne. Kurcz głośni występuje zwykle nagle i trwa różnie długo, dając ob­jawy niedotlenienia: bladość, sinicę, czasami utratę przytomności. W niektórych przypadkach może prowadzić do śmierci.

Kurcz oskrzeli powoduje napad duszności. Przy silnym kurczu utrudniony jest nie tylko wydech, ale i wdech, co może prowa­dzić do uduszenia się dziecka.

W. prawidłowo leczonej tężyczce rokowanie jest na ogół dobre. Jednak w przypadku kurczu głośni, jeśli właściwa pomoc lekarska nie jest udzielona natychmiast, może nastąpić zgon w wyniku uduszenia. Tężyczka nie powoduje późniejszych następstw.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.