Fizjologiczne wahania w obrazie morfologicznym krwi u dzieci

Prawidłowe wartości krwi obwodowej i obraz szpiku kostnego zmie­niają się w zależności od okresu rozwojowego dziecka. Największe wa­hania w wartościach krwi występują w okresie noworodkowym i wczesnoniemowlęcym. Zjawiska te kształtuje wiele procesów związa­nych z porodem i z przystosowaniem do życia zewnątrzłonowego. Po urodzeniu następuje zmiana łożyskowego krążenia krwi na krążenie płucne, co zwiększa stopień utleniania organizmu noworodka. Wystę­pują także zmiany w ilości krwi krążącej, związane z utratą płynów i zagęszczeniem krwi.

Morfologia krwi noworodka jest następująca: poziom hemoglobiny — 16-18 g%, hematokryt – 51-56%, krwinki czerwone — 5 do 6 min w mm3, krwinki białe średnio — 13 000 w mm3.

W rozmazie krwi obwodowej u niektórych zdrowych noworodków występują młodsze formy krwinek białych.

Czas przeżycia krwinek czerwonych, który normalnie wynosi 120 dni, u noworodków jest skrócony i wynosi 45 do 80 dni.

Od 2 tygodnia życia poziom hemoglobiny systematycznie się obniża. Najniższe wartości występują między 2 i 3 miesiącem życia, przy czym u dzieci donoszonych może wynosić nawet 10 g%, a u wcześniaków 8 g%. Wartości te uznawane są za dolną granicę normy pod koniec pierwszego kwartału życia.

Po 3 miesiącach życia następuje powolny wzrost wytwarzania krwi­nek czerwonych, któremu nie towarzyszy jednak wyraźny wzrost po­ziomu hemoglobiny. Wiąże się to z wyczerpywaniem rezerw żelaza. Wyczerpanie zapasów żelaza występuje ok. 5 — 6 miesiąca życia i nie­dobór jego (utajony) trwa do ok. 2 r. życia. Niedobór żelaza w okresie niemowlęcym spowodowany jest dużym zapotrzebowaniem wynikają­cym z szybkiego rozwoju i wzrostu masy ciała. Mimo niedoboru żelaza poziom hemoglobiny pod koniec pierwszego roku życia nieco wzrasta i wynosi średnio 11,5 g%, a liczba krwinek czerwonych ok. 3,8 min w mm3.

Po pierwszym roku życia występuje tendencja wzrostowa poziomu hemoglobiny, hematokrytu i liczby krwinek czerwonych. U niemowląt i małych dzieci nie występują różnice w wartościach krwi w zależnoś­ci od płci. Do okresu dojrzewania płciowego, zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców średni poziom hemoglobiny wynosi ok. 14 g%, a 11,5 g% uważany jest za dolną granicę normy. W okresie pokwitania zaznacza­ją się pewne „płciowe” różnice w wartościach hemoglobiny i liczbie krwinek czerwonych. U chłopców poziom hemoglobiny wzrasta do 15,5 g%, a liczba krwinek czerwonych do 5,4 min w mm3. U dziewcząt po­ziom hemoglobiny wynosi 13,5 g%, a liczba erytrocytów 4,0 — 4,5 min w mm3.

Liczba krwinek białych (leukocytów) pod koniec pierwszego tygod­nia życia wynosi ok. 12000 mm3. Po tym okresie liczba ta ulega po­wolnemu obniżeniu. Pod względem jakościowym w krwi obwodowej niemowląt przeważają limfocyty, które stanowią zazwyczaj powyżej 60% komórek.

Około 4 r. życia liczba leukocytów wynosi 8000 —10 000, a między 6 a 14 r. życia obniża się do 7 000 w mm3. Następują też istotne zmiany ja­kościowe dotyczące krwinek białych, polegające na obniżaniu się licz­by limfocytów i postępującym wzrastaniu liczby granulocytów.*Po 4 r. życia granulocyty przeważają nieznacznie nad limfocytami, w ciągu dalszych lat przewaga ta utrwala się.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.