Archive for the ‘Pediatria’ Category

Wymioty

Przerostowe zwężenie odźwiernika. Gwałtowne, uporczywe wy­mioty u niemowlęcia w pierwszych miesiącach życia, zwłaszcza u chłopców, nasuwają podejrzenie choroby polegającej na przeroście mięśnia odźwiernika. W następstwie pożywienie z żołądka do dwu­nastnicy przesuwa się z niezwykłym trudem, a kurcze żołądka prowa­dzą do gwałtownych, tzw. chlustających wymiotów. Wymioty te występują początkowo sporadycznie, a następnie po każdym posił­ku. Rozpoznanie [...]

Ostre biegunki zakaźne

Ostre biegunki zakaźne występujące w pierwszym półroczu życia mogą być wywołane nie tylko przez bakterie powodujące tego rodzaju objawy u dzieci starszych i u ludzi dorosłych, lecz także przez całą grupę bakterii dla dzieci starszych i ludzi dorosłych nieszkodli­wych. Z tego względu rodzice i opiekunowie niemowlęcia muszą szcze­gólną uwagę poświęcać przestrzeganiu zasad higieny, aby ochronić [...]

Ulewanie i wymioty

U noworodków częstym zjawiskiem są ulewania związane z „fizjolo­gicznym”, niesprawnym jeszcze mechanizmem zamykającym wpust żo­łądka, tj. zapobiegającym cofaniu się pożywienia z żołądka do przeły­ku. Ulewaniom sprzyja płaska pozycja dziecka w czasie karmienia i po nim oraz „połykanie powietrza” (aerofagia) razem z pokarmem. Zapobieganie polega na karmieniu dziecka „na siedząco”, a także trzymaniu po karmieniu w [...]

Zakażenia przewodu pokarmowego

Biegunka u noworodków. „Niestrawność fizjologiczna” u nowo­rodków nie jest objawem choroby. Jeśli jednak noworodek wykazuje cechy odwodnienia i w jego kale wystąpią domieszki świeżej krwi, ro­py oraz większe ilości śluzu – jest to sygnałem wskazującym na moż­liwość zakażenia przewodu pokarmowego. Do zakażenia przewodu pokarmowego bakteriami może dojść już w łonie matki na skutek połykania przez [...]

Choroby przewodu pokarmowego u noworodków

Do zagrażających życiu dziecka anomalii należą przede wszystkim wady powodujące niedrożność przewodu pokarmowego. Wrodzona niedrożność przełyku. Wada ta polega na zaniku końcowej części przełyku, co powoduje niemożność prze­dostawania się pożywienia i płynów do żołądka. Nieprawidłowość ta często występuje wspólnie z patologicznymi połączeniami, czyli prze­tokami między przełykiem a tchawicą. Przy próbie pojenia, a zwła­szcza karmienia dziecka, [...]

Objawy chorobowe ze strony przewodu pokarmowego u dzieci

Wymioty. Jest to gwałtowne wydalenie nadtrawionej treści pokar­mowej z żołądka. Treść wymiotowana (wymiociny) może mieć różną zawartość: wymioty krwawe zawierają świeżą krew, wymioty fu­sowate — krew zmienioną przez kwas solny żołądka (treść prawie czarna), wymioty żółciowe są zielone z domieszką żółci, wymioty kałowe, z domieszką treści jelitowej — brązowe – są bardzo groź­nym objawem świadczącym [...]

Odrębności układu trawiennego u dzieci

Podstawową funkcją przewodu pokarmowego jest strawienie poży­wienia i wchłonięcie substancji potrzebnych do życia, do prawidło­wych czynności i wzrostu organizmu. Funkcją dodatkową jest niszcze­nie, zobojętnianie i nieprzepuszczanie do wnętrza organizmu szkodli­wych czynników (np. bakterii, substancji toksycznych, antygenów), które przedostają się do przewodu pokarmowego wraz z pożywieniem. U małych dzieci w okresie rozwojowym, cechującym się zwiększo­nym zapotrzebowaniem [...]

Zaburzenia regulacji stanu odżywiania

Ze względu na duży udział układu podwzgórzowo-przysadkowego i poszczególnych hormonów w sterowaniu pobieraniem pożywienia i rozrządem materii i energii, szereg zaburzeń hormonalnych może stać się przyczyną zaburzeń w odżywianiu, w przemianie materii. Zaburzenia regulacji poboru pożywienia objawiają się: a) chudnięciem i brakiem łaknienia, np. w jadłowstręcie psychicz­nym lub b) nadmiernym przyrostem masy ciała, czyli otyłością. [...]

Choroby trzustki

Działanie hormonów trzustki. Trzustka, duży i bardzo ważny gru­czoł wydzielający liczne enzymy trawienne do dwunastnicy, zawiera również liczne grupy komórek o wydzielaniu dokrewnym. Najważniej­sze znaczenie dla sterowania przemianą materii i energii mają dwa hormony trzustkowe: insulina i glukagon. Organizm czerpie energię niezbędną do wzrostu i przemiany materii ze spożywania produktów żywnościowych: węglowodanów, tłuszczów i białek. [...]

Choroby nadnerczy

Działanie hormonów nadnercza. Nadnercze, dwa gruczoły o ma­sie ok. 10 g, położone powyżej górnych biegunów nerek, na tylnej ścia­nie jamy brzusznej w obrębie tłuszczowych torebek nerek, są narzą­dem niezbędnym do życia. Zbudowane są z części korowej składającej się z trzech warstw oraz z części rdzennej. Część korowa wytwarza hormony steroidowe, które odgrywają zasadniczą rolę w [...]